This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

steinsfjorden ola o hoel
   Steinsfjorden sett fra Kongens Utsikt (Foto: Ola Ø. Hoel)

Steinsfjorden Fiskeforening

Steinsfjorden Fiskeforening ble stiftet 21. oktober 1932 med det formål å forvalte fiskeressursene i fjorden på best mulig måte. I dag har foreningen ca. 200 medlemmer, knapt 20 av disse er kvinner.

Fiskeforeningen har to store årlige oppgaver. De arrangerer gjeddefestival i mai/juni, og de har av Fylkesmannen fått ansvar for organisering av krepsefisket i Steinsfjorden. Foreningen har også fiskeoppsynet i Steinsfjorden og store deler av Tyrifjorden, blant annet utfører de desinfisering av båter og fiskeutstyr for å hindre spredning av krepsepest. Det blir mange timer for fiskeoppsynet på fjorden for å kontrollere at alt går rett og riktig for seg. Det skjer hvert år at noen prøver å omgå reglene, særlig under krepsinga.

 

Årsmøte 2017

   
   

Steinsfjorden Fiskeforening

Referat fra årsmøte

Grendehuset i Sundvollen 20. mars 2017 kl. 19:00

 

 

Totalt møtte 22 medlemmer inklusive styret.
Kasserer Egil W. Martinsen ble valgt til å være referent.

 

Sakliste

Post 1 - Godkjenning av innkallingen -  Innkalling ble gjort per brev. To av de frammøtte hadde ikke mottatt innkalling. Innkalling ble godkjent.

Post 2 - Valg av møteleder. Nestformann Frode S. Marthinsen ble valgt til møteleder.

Post 3 – Årsberetning ble presentert av formann Truls Kristensen. Årsberetning for 2016 ble godkjent.

Post 4 – Regnskap ble presentert av kasserer Egil W. Martinsen. Regnskapet viste et underskudd på kr. 84 415, mot et overskudd på 34 586 i fjor. Underskuddet skyldes investeringer i containere og bilhenger, i tillegg til at offentlige tilskudd har blitt redusert. Regnskapet ble godkjent.

Post 5 - Saker fra styre:

Sak 1 - Krepsefisket 2016. Presentasjon av resultater fra årets fiske ved formann. Det var i 2016 en liten oppgang i antall kilo kreps og i antall kreps per teinenatt.

Sak 2 - Prøvefisket 2016. Fangstrapport fra fylkesmann ble presentert.

Sak 3 - Fiskeoppsynet 2016. Rapport fra oppsynsvirksomheten ble presentert. Nestformannen presenterte planer for et mer systematisk oppsyn i 2017.

Sak 4 - Gjeddefestivalen 2016.  Kasserer presenterte regnskap. Festivalen gikk med et lite overskudd, og i tillegg har foreningen et betydelig lager av filet som kna brukes til burgerproduksjon for årets festival. Nytt i 2017 er at det blir en egen klasse for fang og slipp.

Sak 5 - Salg av materiell – Materialforvalter orienterte om foreningens tilbud om utstyr til fisking til gunstige priser.

Sak 6 - Innkjøpt containere og bilhenger – Formann orienterte om innkjøp av to containere og en kapellhenger, samt en fryseboks.

Sak 7 - Vannkvalitet Steinsfjorden – Formann orienterte om målinger av oksygen og avfallsstoffer.

Sak 8 – Godtgjørelser – Videreføres med en viss reduksjon i satsene etter styrets forslag.

Sak 9 - Årsplan for 2017 ble presentert av formann. Det er planlagt 34 hendelser inklusive styremøter.

Sak 10 – Medlemsmassen – Det var i 2016 til sammen 141 betalende medlemmer, som er en liten nedgang fra fjoråret. En forklaring kan være at arbeidet med registrering av medlemmer har vært for dårlig, og formann og kasserer gjør et framstøt for å bedre situasjonen. Foreningens mangeårige formann Kjell Sundøen ble tildelt æresmedlemskap for sin langvarige og store innsats for foreningen.

Sak 11 – Framtidsutsikter – Det har vært et utfordrende år med skifte av nøkkelpersoner i styret. Det har lykkes å rekruttere ny leder, nestleder og kasserer. Det er viktig å rekruttere inn nye personer for å kunne løse foreningens oppgaver.

 

Post 6 - Kontingent for 2017 – Satsene fra 2016 blir videreført.

Post 7 - Innkomne saker – Det har ikke kommet inn saker til styret.

Post 8 - Valg

Styret 2016

Verv

Navn

På valg 2017

Tar gjenvalg

Valgkomitéens forslag

Leder

Truls Kristensen

 

 

 

Nestleder

Frode Marthinsen

Ja

Ja

 

Sekretær

Lasse Ingemand Nilsen

Ja

Nei

Pål Engebretsen

Kasserer

Egil W. Martinsen

 

 

 

Styremedlem 1

Asbjørn Bakken

 

 

 

Styremedlem 2

Per Arne Thorsrud

Ja

Ja

 

Styremedlem 3

Anders Johan Sønsterud

Ja

Nei

Ørjan Søhol

Varamann

Gulbrand Elviken

 

 

 

Materialforvalter

Jan Sundland

Ja

Ja

 

Revisor 1

Per Gihle

Ja

Ja

 

Revisor 2

Åge Rørvik

 

 

 

Gjeddef. komité 1

Asbjørn Bakken

 

 

 

Gjeddef. komité 2

Terje Steinsæther

Ja

Ja

 

Gjeddef. komité 3

Åge Rørvik

Ja

Ja

 

Gjeddef. komité 4

Harry Pålerud

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kandidater til valgkomité utpekes på årsmøte)

 

 

 

Valgkomité 1

Ole Ruud

 

 

 

Valgkomité 2

Terje Steinsæther

Ja

 

 

Valgkomité 3

Tor Arne Elviken

Ja

Nei

 

Pål Engebretsen ble valgt til ny sekretær, Ørjan Søhol til nytt styremedlem, mens Svein Roger Thorsrud ble valgt til nytt medlem av valgkomiteen.

Det nye styret 2017

Verv

Navn

Endring

På valg 2018

 

Leder

Truls Kristensen

 

Ja

 

Nestleder

Frode Marthinsen

 

Nei

 

Sekretær

Pål Engebretsen

Ny

Nei

 

Kasserer

Egil W. Martinsen

 

Ja

 

Styremedlem 1

Asbjørn Bakken

 

Ja

 

Styremedlem 2

Per Arne Thorsrud

 

Nei

 

Styremedlem 3

Ørjan Søhol

Ny

Nei

 

Varamann

Gulbrand Elviken

 

Ja

 

Materialforvalter

Jan Sundland

 

Nei

 

Revisor 1

Per Gihle

 

Nei

 

Revisor 2

Åge Rørvik

 

Ja

 

Gjeddef. komité 1

Asbjørn Bakken

 

Ja

 

Gjeddef. komité 2

Terje Steinsæther

 

Nei

 

Gjeddef. komité 3

Åge Rørvik

 

Nei

 

Gjeddef. komité 4

Harry Pålerud

 

Ja

 

 

 

 

 

 

(Kandidater til valgkomité utpekes på årsmøte)

 

 

 

Valgkomité 1

Ole Ruud

 

Ja

 

Valgkomité 2

Terje Steinsæther

 

Nei

 

Valgkomité 3

Svein Roger Thorsrud

Ny

Nei

 

 

Åge Rørvik og Jan Lohre ble valgt til skrive under protokollen.

 

Åge Rørvik                                                                                                                           Jan Lohre

 

Vedtekter

1 Foreningens navn skal være Steinsfjorden fiskeforening.
2 Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og fremme en fornuftig pleie og beskatning av fiskeresursene.
3 Enhver som betaler medlemsavgiften kan bli medlem.
4 Bare de som har betalt medlemsavgiften er stemmeberettiget.
5 Styret skal bestå av formann, viseformann, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer.
Styret bør fortrinnsvis velges blant de medlemmer som har god kjennskap til fisket i Steinsfjorden og Tyrifjorden.
6 Formannen skal sammenkalle til alle møter, styremøter og medlemsmøter. Ved formannens fravær skal viseformannen overta denne funksjonen.
På årsmøtet velges møteleder.
7 Sekretæren skal føre referat over alle foreningens møter og forhandlinger og oppbevare dette. To av årsmøtedeltagerne velges av årsmøtet til å godkjenne årsmøtereferatet ved å underskrive dette.
8 Kassereren skal føre regnskap og fremlegge revidert regnskap på hvert årsmøte.
9 Forandring av foreningens vedtekter kan bare skje med 2/3 flertall blant de  stemmeberettige medlemmene på årsmøte eller på ekstraordinært  årsmøte.
10 Årsmøtet holdes innen Mars måned og sammenkalles med minst 14 dagers varsel.
Andre møter sammenkalles av styret på samme måte når dette er nødvendig eller et flertall av medlemmene finner det nødvendig.
11 Valgkomité på tre medlemmer velges for 2 år av årsmøtet. To revisorer velges for to år av gangen.

Vedtatt på årsmøtet 22.februar 1980