This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Årsmøteinformasjon

   
  Innkalling til årsmøte i 2020 er vedlagt som PDF-fil.

Klikk her for å åpne

.

 

 

 

Steinsfjorden Fiskeforening

Referat fra årsmøte

Grendehuset i Sundvollen 19. mars 2018 kl. 19:00

 

 

Totalt møtte 18 medlemmer inklusive styre.

Sekretær Pål Engebretsen ble valgt til å være referent.

 

Post 1 - Godkjenning av innkallingen

Innkalling er sendt i post til registrerte medlemmer for 2017.

Innkallingen ble godkjent

Post 2 - Valg av møteleder

Nestleder Frode S. Marthinsen ble valgt til møteleder.

Post 3 - Årsberetning

Sekretær framla årsberetningen.

Foreningen hadde 152 medlemmer ved utgangen av 2017, noe som er en oppgang fra 141 i 2016.

Aktiviteter:

7 styremøter ble avholdt. Et av disse var dedikert gjeddefestivalen. Det har ikke blitt holdt medlemsmøter.

Gjeddefestivalen ble holdt 27. og 28. mai. Totalt fisket 92 lag/fiskere 841 kilo gjedde. Største fisk var på 7,2 kilo.

For første gang ble det avholdt konkurranse i egen Trolling klasse. I denne klassen gjaldt «fang og slipp» prinsippet. Resultatene ble avgjort etter poengberegning ved mål av fiskenes lengde.

På Holedagen, den 11. juni, hadde foreningen egen stand. Der ble det solgt gjeddeburgere.

Foreningen har vært i møte med Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16. Temaer var orientering om prosjektet.

Krepsefiske:

Det var 204 registrerte krepsefiskere i 2017, mot 213 i 2016.

Steinsfjorden fiskeforening innhenter oppgaver over krepsefangsten. Det var i år også en positiv utvikling i fangsten, som illustrert i utviklingen i antall kreps per teinenatt, som har vært som følger de siste årene: 2014: 0.93 - 2015: 0.72 - 2016: 1.04 - 2017: 1,21

Antall teinenetter har vært relativt stabilt de siste årene: 2014: 38360 - 2015: 34756 - 2016: 35231 - 2017: 38176

Fiskeoppsyn:

Foreningen har i 2017 etablert en oppsynsgruppe under ledelse av nestformann Frode Marthinsen. Han har sørget for et mer systematisk oppsynsarbeid i 2017. Foreningens medlemmer vil bli involvert i dette arbeidet.  Det har i alt blitt utført 17 tokt. Totalt har foreningen nedlagt 72,5 timer med oppsyn i 2017.

Foreningen har som vanlig organisert opphenting av gjenstående teiner etter årets krepsefiske.

I forbindelse med årets krepsefiske har Statens Naturoppsyn (SNO) gjort to oppsyns tokt. Dette medførte beslag av et antall teiner. Leder av foreningen har i denne forbindelse hatt mye kontakt med myndighetene for å klarlegge regler og prinsipper.

Investeringer:

Det er ikke blitt gjort større investeringer i 2017.

 

Post 4 - Regnskap

Regnskapet ble presentert av kasserer Egil W. Martinsen. Regnskapet viste et underskudd på

  1. 17.402, 45 mot et underskudd på kr. 84.415,00 i fjor. Regnskapet ble godkjent.

Revisorene var fornøyde med regnskapet.

Post 5 - Saker fra styret:

Sak 1 - Krepsefisket 2017

Leder Truls Kristensen presenterte resultater fra krepsefiske.  Også i 2017 ble det registrert en liten oppgang i fangsten.

Sak 2 - Prøvefisket 2017

Leder presenterte resultatene fra prøvefiske 2017. Diagrammet fra fiskeforvalteren hos fylkesmannen i Buskerud viser en oppgang.

Sak 3 - Fiskeoppsynet

Nestleder Frode S. Marthinsen orienterte. Det ble anmerket fra salen at det ikke var utført oppsyn i perioden fra 4.juni – til 30. juli.

2017 Utført oppsynsaktivitet:

Timer totalt

72,5

273

     

Dato

Start

Slutt

Tid

liter

Sted/rute

Utført av

 

28. apr.

     

66

 

Truls

 

29. apr.

08:30

13:45

05:15

 

Tyrifjorden, Skjerdalen-Tyristrand

Terje, Asbjørn og Henrik

Sett på trollingfiskere i konkurranse.

29. apr.

17:15

19:00

01:45

 

Tyrifjorden, Osakervika-Røsholmstranda-Skjerdalen

Terje og John

Sett på trollingfiskere i konkurranse.

30. apr.

09:00

15:00

06:00

 

Tyrifjorden og Steinsfjorden

Frode, Ørjan og Truls

Sett på trollingfiskere i konkurranse. Observert et umerket garn nord for Ørnnakken i Steinsfjorden. Observert to Abborruser utenfor Guriby i Steinsfjorden. Den ene umerket. Den andre merket med nummer 234.

7. mai.

 

 

 

90

 

Truls

 

17. mai.

16:00

17:00

01:00

 

Steinsfjorden

Terje og Truls

Gjort oksygenmålinger på tre målestasjoner.

27. mai.

09:00

15:00

06:00

 

Tyrifjorden og Steinsfjorden

 

Gjeddefestival

29. mai.

09:00

15:00

06:00

 

Tyrifjorden og Steinsfjorden

 

Gjeddefestival

4. jun.

10:00

15:00

05:00

 

Tyrifjorden og Steinsfjorden

Terje og Frode

 

30. jul.

11:00

16:00

05:00

 

Tyrifjorden og Steinsfjorden

Frode og Per

 

4. aug.

 

 

 

21

 

Frode

 

17. aug.

 

 

00:00

 

 

Kjell

 

10. aug.

17:00

21:00

04:00

 

 

Kjell og SNO

Krepsefiske. Beslaglagt 33 teiner med for liten maskevidde.

11. aug.

07:30

10:00

02:30

 

Steinsfjorden og nærmeste delen av Tyrifjorden

Frode og Kjell

Krepsefiske. Beslaglagt 28 teiner med for liten maskevidde?

13. aug.

11:00

14:00

03:00

 

 

Ørjan og Frode

Krepsefiske

16. aug.

 

 

 

36

 

Kjell

 

16. aug.

 

 

00:00

 

 

Kjell

Prøvefiske av abbor. Loggere ut

18. aug.

11:00

16:00

05:00

 

Tyrifjorden

Jan og Kjell

Teinerensken. 46 teiner i Tyrifjorden

18. aug.

06:00

12:00

06:00

 

Steinsfjorden

Terje (med egen båt)

Teinerensken. 50 teiner i Steinsfjorden totalt

18. aug.

06:00

12:00

06:00

 

Steinsfjorden

Asbjørn (med egen båt)

Teinerensken.

18. aug.

08:00

13:00

05:00

 

Steinsfjorden

Guldbrand (med egen båt)

Teinerensken.

25. aug.

 

 

 

60

 

Per Arne

 

26. aug.

06:00

11:00

05:00

 

Tyrifjorden og Steinsfjorden.

Per Arne og Ole Jan Aul

Merkede garn ved Thorsrud og Herøya. Fant to teiner i Tyrifjorden med hårete åte. En annen teins satt fast og ble dratt av.

7. sep.

 

 

00:00

 

 

Kjell

Prøvefiske av abbor. Loggere inn

 

 

2018 Foreningens oppsynsaktivitet videreføres etter fjorårets modell.

Formål: *Forhindre regelbrudd. *Informere om fiskeregler. *Reklamere for foreningen. *Observere/dokumentere regelbrudd.

Alvorlige/gjentatte regelbrudd tas opp i styret.

Kontaktpersoner:

Frode Martinsen            tlf.: 951 59 666

Årsmøtet fant ikke en ekstra person til å bistå Frode.

 

Sak 4 - Beslag av krepseteiner under og etter krepsesesong

Leder Truls Kristensen orienterte om saken.

Senere i år vil foreningen avholde møte med nødvendige myndigheter for å bli enige om fortolkningen av regelverket.

Det ble foreslått at foreningen lager maler/tolker for måling av maskevidden i teine nettet. Politiet og Statens naturoppsyn (SNO) må få opplæring i bruk av disse..

 Status i saken:

  • Alle påtaleunnlatelser er trukket fra politiet.
  • Teiner beslaglagt 18. august skal leveres tilbake til rettmessige eiere.
  • Teiner med for liten maskevidde blir destruert.
  • Foreningen har fått i oppgave å orientere utførlig om praksis med opprydding etter fiske

NB! Forholdet med for liten maskevidde skulle resultert i anmeldelser. Men på grunn av tiden som har gått gjør ikke Politiet noe med dette i denne omgang. Kontroll av maskevidde av SNO forventes intensivert med en streng fortolkning. SNO er tildelt midler spesielt for overvåkning av kreps. Vi vil se mer til SNO i tiden fremover.

 

Sak 5 - Gjeddefestivalen 2017

Leder Truls Kristensen orienterte om saken.

Det kom forslag fra salen at vi ved annonseringen av festivalen opplyste om hvor det er muligheter for utsett av båter og overnattingsmuligheter.

Dette følges opp av Gjeddefestival komiteen.  

 

2017 – regnskap fiskekonkurransen

Inntekter påmelding     

Cash på festivalen                                      21 550

VIPPS 50%                                                   4 300

Salg gjeddefilet Sundvollen Hotel            4 500

Sum                                                               30 350

Utgifter

Premier Magnor                                         9 822

Berg sport                                                    548

Pengepremier                                             2 250

Focus print                                                  2 822

Leif Vidar                                                      2 442

REMA 1000                                                  1 795

Leie lydanlegg                                             1 500

Sum                                                               21 179

Overskudd                                                   9 171

Overskudd 2016                                          1 861

2017 – regnskap burger

Inntekter

Cash på festivalen + etterpå                     26 039

VIPPS 50%                                                    4 300

Gjeddekaker Asbjørn og Gudbrand        3 000

Sum                                                               33 339

Utgifter

Garntangen dressing brød                        3 827

Hadeland viltslakteri                                  21 688

Sum                                                               25 495

Overskudd                                                   7 844

Overskudd 2016                                          1 160

NB Kapital:

Tilgodehavende fra Hadeland viltslakteri (til fratrekk på neste års regning) kr. 5180.

2018 Dato for Gjeddefestivalen 2018 er satt til 2. til 3. juni.

 

 

Sak 6 - Salg av materiell

 

Materialforvalter Jan Sundland orienterte om materiell han sitter inne med på lager og avtale for kjøp til grossistpris som foreningen har.

Materiell som Steinsfjorden fiskeforening har på lager pr dags dato er: Not lin til krepseteiner, agn kroker, sy trå, hvitt og farga stantau. Samt fiskegarn, 70mm, 39 mm og 35 mm.

Kontaktinformasjon til materialforvalter: Jan Ivar Sundland           tlf.: 997 77 510               epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sak 7 – Lagerkontainere

Leder Truls Kristensen orienterte om saken.

Ble malt i 2017.

Bygging av tak planlegges i 2018.

Sak 8 - Vannkvalitet Steinsfjorden

Leder Truls Kristensen orienterte om saken.

NGIs sluttrapport Kildesporing av PFAS til Tyrifjorden er tilgjengelig: https://www.dropbox.com/s/i9jdtwt8t5clkka/NGI%20M863%20-%20Kildesporing%20av%20PFAS%20til%20Tyrifjorden%202017.pdf?dl=0

Sak 9 – Godtgjørelser

Nestleder Frode S. Martinsen framla saken

Styrets forslag til godtgjørelser for 2018 ble vedtatt.

Verv

Navn

Godtgjørelse 2017

Godtgjørelse 2018

Leder

Truls Kristensen

Kr 2 500

Kr 2 500

Nestleder (og oppsynsleder)

Frode Marthinsen

Kr 2 000

Kr 2 000

Sekretær

Pål Engebretsen

Kr 2 000

Kr 2 000

Kasserer

Egil W. Martinsen

Kr 2 000

Kr 2 000

Materialforvalter

Jan Ivar Sundland

Kr 3 000

Kr 3 000

Valgkomité 1

Ole Ruud

Kr 1 000

Delt etter innsats

Kr 1 000

Delt etter innsats

Valgkomité 2

Terje Steinsæther

Valgkomité 3

Svein-Roger Thorsrud

Gjeddef. komité 1

Asbjørn Bakken

Kr 1 500

Kr 1 500

Gjeddef. komité 2

Terje Steinsæther

Kr 1 500

Kr 1 500

Gjeddef. komité 3

Åge Rørvik

0

0

Gjeddef. komité 4

Harry Pålerud

0

0

Føring av krepseregister

(Delt oppgave)

Kr 7 000

Delt etter innsats

Kr 7 000

Delt etter innsats

Sum

Kr 22 500

Kr 22 500

 

Sak 10 - Årsplan for 2018

Leder Truls Kristensen framla saken

 

Sak 11 – Medlemsmassen

Leder Truls Kristensen orienterte om saken

Medlemmer registrert i medlemsdatabasen var i 152 i 2017.

 

Sak 12 – Framtidsutsikter

Leder Truls Kristensen orienterte om saken

Av de totalt 35 planlagte aktivitetene i årsplanen 2017 ble 8,5 aldri gjennomført. Ingen medlemsmøter ble holdt. To var planlagt. Men i tillegg ble to ikke planlagte aktiviteter gjennomført i tillegg til et økt antall oppsynstokt.

 

Foreningens hjemmeside og foreningens Facebook side har et potensial for langt bedre utnyttelse. Marianne Thorsrud Hansen tok på seg oppgaven med å oppdatere disse.

 

Foreningen har også behov for engasjerte personer til deltagelse i styret, gjeddefestivalkomité og oppsyn.

Post 6 - Kontingent for 2017

Nestleder Frode S. Marthinsen framla saken

Medlemskontingent for 2017 var 150 kroner. Styrets forslag er uendret kontingent for 2018.

Det kom forslag fra salen om at medlemskontingenten burde økes til 200 eller 250 kroner.

Ved avstemming ble en økning til 200 kroner vedtatt med stort flertall.

Post 7 - Innkomne saker

(saker meldt inn senest 12. mars)

En sak er mottatt fra Tore Thorvik angående utvidet fisketid i Holsfjorden:

«Det er vel kjent at krepsen blir senere tilgjengelig for fangst i Holsfjorden.

Min familie har hatt hytte ved Nes siden 1952. De siste 20 årene (må det sikkert være) har det ikke vært mulig å få kreps innenfor den korte tiden som nå er satt for krepsing. Dette betyr jo at krepsen i Holsfjorden nærmest har vært fredet i flere tiår.»

Styrets anbefaling til årsmøte:

Anbefaler ikke å gå videre med dette. Medfører betydelig økning av ressurser til oppsyn og økt kompleksitet ved å håndtere ulike fangstsoner. Hele fjorden er tilgjengelig i normal sesong.

Etter noe diskusjon ble styrets anbefaling vedtatt.

 

 

Post 8 – Valg

Ved valg av nytt styre ble det gjort en endring i forhold til valgkomiteens forslag.

Som varamann ble Vemund Sundland foreslått i stedet for Gulbrand Elviken. Vemund ble valgt.

Foreningen takker avgående styremedlemmer, Gulbrand Elviken, Asbjørn Bakken og Ole Ruud for innsatsen og ønsker de nye velkommen til innsats.

Det nye styret 2018:

Verv

Navn

Endring

På valg 2019

Leder

Truls Kristensen

 

Nei

Nestleder

Frode Marthinsen

 

Ja

Sekretær

Pål Engebretsen

 

ja

Kasserer

Egil W. Martinsen

 

Nei

Styremedlem 1

Daniel Arnesen

Ny

Nei

Styremedlem 2

Per Arne Thorsrud

 

Ja

Styremedlem 3

Ørjan Søhol

 

Ja

Varamann

Vemund Sundland

Ny

Nei

Materialforvalter

Jan Sundland

 

Ja

Revisor 1

Per Gihle

 

Ja

Revisor 2

Åge Rørvik

 

Nei

Gjeddef. komité 1

Asbjørn Bakken

 

Nei

Gjeddef. komité 2

Terje Steinsæther

 

Ja

Gjeddef. komité 3

Åge Rørvik

 

Ja

Gjeddef. komité 4

Gard E. Gulsvik

Ny

Nei

 

 

 

 

(Kandidater til valgkomité utpekes på årsmøte)

 

 

Valgkomité 1

Nils Lehne

Ny

Nei

Valgkomité 2

Terje Steinsæther

 

Ja

Valgkomité 3

Svein Roger Thorsrud

 

Ja

Erling Solli og Harald This ble valgt til å underskrive årsmøtereferatet.

 

 

 

 

 

 

Erling Solli

 

Harald Thiis